hasen's tech life

Twitter: @hasen

tmuxinatorを導入した.

# tmuxinatorを導入した.

$ gem install tmuxinator
$ mkdir ~/.tmuxinator
$ export EDITOR='vim'
$ cd !$
$ wget https://raw.githubusercontent.com/tmuxinator/tmuxinator/master/completion/tmuxinator.bash
$ vi ~/.bashrc
++ source /PATH/TO/tmuxinator/tmuxinator.bash
$ exec $SHELL -l
$ mux new TEST_NAME
$ mux open TEST_NAME
$ mux TEST_NAME