hasen's tech life

Twitter: @hasen

nodebrewにv4.0.0が来ていたので早速インストール.

# nodebrewにv4.0.0が来ていたので早速インストール.
# 参考: Node v4.0.0 (Stable)

# Pythonは2系を使う
$ python -V
> Python 3.4.2
$ pyenv global 2.7.9
$ pyenv rehash
$ python -V
> Python 2.7.9

# nodebrew
$ nodebrew install v4.0.0
$ nodebrew use v4.0.0
> use v4.0.0
$ node -v
> v4.0.0

# Pythonのバージョンを変えた場合は戻しておく.
$ pyenv global 3.4.2
$ pyenv rehash
$ python -V
> Python 3.4.2